Czat inwestorski z prezesem REINO Dywidenda Plus

W środę, 14 września 2016 r. inwestorzy mieli okazję porozmawiać z Radosławem Świątkowskim. Prezes REINO Dywidenda Plus podczas czatu inwestorskiego wyjaśnił mechanizmy funkcjonowania pierwszego polskiego REIT-u, opowiedział o planach spółki, a także przekonywał dlaczego warto złożyć zapisy na akcje RDP SA.

Marcin Kierner: W prospekcie można przeczytać, że REINO Dywidenda Plus będzie dążyć „do możliwie najszybszego osiągnięcia możliwości kapitałowych i skali działalności pozwalających na docelowe posiadanie 5-7 nieruchomości. Portfel o tej liczbie aktywów jest uważany za optymalnie zdywersyfikowany w przypadku tego typu podmiotów i dla tej wielkości nieruchomości”. Zakładam, że zgodnie z zapowiedziami – środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela nieruchomości do 3-4 pozycji. Z czego REINO DP chce kupić pozostałe nieruchomości, skoro 90 proc. zysków ma być przeznaczana na wypłatę dywidendy?

Radosław Świątkowski: Rozbudowa portfela będzie wymagała nowych emisji, które zostaną przeprowadzone wyłącznie za zgodą wchodzących dziś do spółki akcjonariuszy i wyłącznie na warunkach przez nich ustalonych.

Łukasz Jóźwiak: Szacuje się, że cały rynek czynszu rocznego nieruchomości komercyjnych w Polsce wynosi około 13 mld zł. Jaki chcielibyście mieć udział w tym rynku?

Radosław Świątkowski: Możliwie największy:) Zdobycie udziału w rynku nie jest naszym celem - chcemy zbudować dobry portfel i przynosić jak najlepszy dochód dla inwestorów. Nie mamy ambicji bycia największymi, chcemy być najlepsi.

Michał Zięba: na razie wszystko jest super i kolorowo, ale czy jesteście przygotowani na sytuację, w której czynsze spadają, a biura pustoszeją??

Radosław Świątkowski: Tak. Na czas rekomercjalizacji tworzone są niezbędne rezerwy, uwzględnione już w modelach finansowych, aby utrzymać dywidendę na zakładanym poziomie. Rynki regionalne są stabilne popytowo i nie ma obecnie powodów by zakładać spadek czynszów w najbliższych latach. Prowadzimy aktywny asset management w naszych budynkach, na bieżąco znamy plany naszych najemców. Dodatkowo Alchemia to budynek, który był komercjalizowany przy niskich stawkach czynszu, więc jest szansa na ich wzrost w przyszłości. Nasze dotychczasowe, 20 letnie doświadczenia wskazują, że odpowiedni wybór budynku i odpowiedni asset management pozwalają na pełną rekomercjalizację w zakładanych okresach. Dlatego kompetencje zarządzających są tak ważne dla bezpieczeństwa inwestycji i osiąganych wyników.

 

PRZECZYTAJ ZAPIS CAŁEJ ROZMOWY

 

Informacja prawna:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części,
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia
do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki REINO Dywidenda Plus S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rdpsa.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.
Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze wynajmu powierzchni biurowej, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się