Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Zarząd spółki REINO Dywidenda Plus S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki REINO Dywidenda Plus S.A. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 1 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 1 marca 2026r.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez ww. przepis ustawy.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się